info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳

صدای مشتری

پیشنهادات و شکایات

 

شرکت شیمی دارویی داروپخش با در نظر گرفتن حقوق مشتریان و مصرف کنندگان این مجموعه پل ارتباط مستقیم با مسئول فنی شرکت در فرم ذیل را فراهم نموده است. همچنین شایان ذکر است جهت رفاه مشتریان محترم تلفن 44988343 ارتباط مستقیم با واحد تضمین کیفیت این شرکت جهت هرگونه پاسخ گویی می باشد .

 

 

 

 

 

 

نام * :
نام خانوادگی * :
سمت/شغل :
تلفن * :
ایمیل * :
نام محصول :
شماره برچسب :
موضوع* :
شرح شکایت * :