info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳

ارزش ها

بیانیه ارزش­ها

 

ارزشهاي سازماني:

 • صاحبان سهام: تلاش برای تحقق به حق انتظارات و صاحبان سهام شرکت و رضایت‌مندی آن‌ها.
 • مشتری‌مداری: سرلوحه ‌قراردادن نیازهای مشتریان و ارتباط مؤثر با آن‌ها.
 • رقابت سالم: رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای در رقابت با شرکت های رقیب.
 • زیست‌محیطی: رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی
 • مسئوليت اجتماعي: تعهد و التزام به بهبود شاخصهاي بهداشتي جامعه.
 • روابط انساني: تكريم كاركنان به عنوان عامل اصلي توسعه و رشد.
 • بهداشت و ايمني: حفظ ايمني، بهداشت و مشاركت و جديت در كار.
 • بهبود كيفيت: تاكيد بر كيفيت و رعايت كامل الزامات قانوني به ويژه اصول GMP.
 • سودآوری شرکت: رشد مالی شرکت با کار و  تلاش بیشتر و سخت کوشی.

 ارزشهای گروهی:

 • وقت شناسی:  انجام به موقع وظائف محوله در زمان مقرر و جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت در محیط کار
 •  داشتن روحیه همکاری و هماهنگی افراد با فعالیتهای موجود در واحد مربوطه و انجام کار گروهی داوطلبانه
 • احترام متقابل: احترام به شخصیت و کار یکدیگر و حمایت عاطفی از همکاران در واحدها
 • روحیه همیاری داشتن: کمک کردن به دیگران، همدلی کردن با دیگران، دلجویی از همکاران.

 ارزشهای فردی:

 • تعهد کاری:  متعهد بودن نسبت به وظایف محوله و وظیفه‌شناسی در انجام امور مربوطه.
 • صلاحیت شغلی: سعی و تلاش بی وقفه و مبارزه با سختی های انجام کار و افزایش مهارت و دانش تخصصی شغل.
 • درستکاری و صداقت:  داشتن صداقت در انجام امور محوله با انجام صحیح کارها و ثبت و ضبط صحیح آن‌ها.
 • حفظ سلامت روحی: تعادل بین کار و زندگی، مهار فشارهای عصبی، با خانواده بودن و تفریح و ورزش، نگرش ذهنی مثبت و حفظ اشتیاق.
 •  آموختن چیزهای جدید برای انجام کارها، راههای تازه پیدا کردن و تفکر منطقی در  انجام کارها.
 •   داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و عدم ترک آن.