info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳
و باز هم افتخاری دیگر برای شرکت شیمی دارویی داروپخش برای دومین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر

شرکت شیمی دارویی داروپخش موفق به دریاف لوح صادرکنندگان برتر سال 1396  از سنديکای توليدکنندگان مواد دارويی، شيميايی و بسته بندی دارویی شد.

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر