info@dppcco.com ۴۴۹۸۱۱۹۱-۳
عملکرد کمیته فرهنگ سازمانی

به موجب سند راهبری شرکت و به منظور شناسایی استعداد ها وشکوفاسازی آن و به استناد نظرسنجی های انجام شده، فرآیند بهبود فرهنگ سازمانی در اولویت اقدامات سال اری قرار گرفت و به موازات آن جلسات کارشناسی و مدیریتی و با بهره برداری از نظرات مدیران واحد ها اجرایی گردید.

در 14 جلیه برگزار شده کمیته فرهنگ سازمانی اقدامات زیر را انجام داده است:

  • - شناسایی شاغلین دارای مهارت و دانش فنی کار(کارکنان کلیدی)
  • - انطباق شرایط احراز/آموزش/استعداد و توانمندی
  • - تهیه روش اجرائی مدیریت شایستگی و انتقال مهارت
  • - اخذ بازخورد و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در اجرای مراحل بعد

بر اساس جلسه ای با حضور مدیریت محترم عامل، معاون مالی و سرمایه انسانی و کلیه مدیران نسبت به تشریح امور اجرایی اقدام و با در اختیار قرار دادن روش اجرائی به ایشان، مقرر گردید نظرات تکمیلی و افراد حائز شرایط را اعلام نمایند.

مدیران محترم نسبت به معرفی افراد دانش کار و دانش پذیر اقدام نموده و پس از ارزیابی های لازم، در مراحل بعد نسبت به انتخاب نهایی و جلساتی با مدیران مربوطه برگزار و در این مرحله «انتقال دانش و مهارت» آغاز خواهد گردید.

ارسال نظر